1. Vispārīgie noteikumi 

1.1. Bhakti Marga Latvijas draudze ir Bhakti Marga daļa un ir pakļauta Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. (Vācija reģistrēta asociācija) lēmumiem un norādījumiem. Bhakti Marga Latvijas draudzes konfesionālā piederība – hinduisms. Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. dibināta 18.11.2009 Vācijā Visbadenā un ir atbildīga par  Bhakti Marga darbību visā pasaulē.

Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. ir dibinājis Paramahamsa Sri Swami Vishwananda. Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. seko hinduisma mācībai, tas pamatvērtības ir mīlestība, pacietība un vienotība. Galvenā vēsts ir “Vienkārši mīli! Mīli Dievu, sevi, citus un apkārtējo pasauli.”

1.2. Reliģisko ceremoniju formas ir:

 • Ikdienas rīta un vakara dievkalpojumi hinduisma tradīcijā Šrī Sampradāja, kas ir vissenākā un izplatītākā pasaulē Vaišnavu garīga līnija.
 • OMC – Ом chanting – tā ir sena grupveida dziedējoša tehnika, kas izmanto augstas frekvences skaņu OM transformācijai un dziedēšanai.
 • AKY – Ātma Krija Joga ietver meditāciju, elpošanas vingrinājumus, mantras, āsanas, mudras un citas senas tehnikas, kas atver un attīra smalkā ķermeņa enerģētiskos centrus (čakras).
 • BSN – Babaji Surja Namaskar ietver kustīgā lūgšana kura sastāv no vairākām Asanām un ietver sevī gan Sveicienu Saulei, gan Sveicienu Mēnesim.
 • SM – Simply Meditation jeb Vienkārši meditācija ir vienkāršas tehnikas, kas palīdz nomierināt prātu, veicina iekšējo līdzsvaru un ļauj dzīvē un attiecībās arvien vairāk piedzīvot mīlestību. Vienkāršās tehnikas ikdienas praksē 5-15 minūšu laikā spēj radīt mierīgu prāta stāvokli un veicina fizisku, garīgu un emocionālu labsajūtu. Tā ir lieliska ievadprakse tiem, kuriem meditācija ir jauna pieredze vai tiem, kuru ikdiena ir stresa pilna.
 • PM – Projekts Mantra pakāpeniski palīdz izveidot vienkāršu, taču spēcīgu, ikdienas praksi, kas ilgst 40 dienas. Ar senas sanskrita mantras palīdzību prakse palīdz nomierināt prātu un attīstīt pozitīvu ieradumu atvēlēt laiku, lai ikdienā savienotos ar dievišķo sevī. Piemērots iesācējiem.
 • MK – Mudras ir rokas un ķermeņa pozīcijas. To izmantošana attīra cilvēka enerģētiku un palīdz garīgi augt, kļūstot daudz stiprākam un fiziski līdzsvarotākam. Visā pasaulē mudras ir atrodamas arī dažādu reliģiju kultūrās. Kristietībā var redzēt svētīšanas mudru, ko Kristus un kristiešu svētie demonstrē ikonās. Hinduisma svētie un jogi bieži ir redzami meditācijā ar mudru.
 • Seva – altruistisks nemantisks ieguldījums.

2. Draudzes nosaukums

2.1. Draudzes nosaukums ir „Bhakti Marga Latvijas draudze”.

3. Draudzes saistības

3.1. Draudzes darbojas Latvijas Republikas Satversmes un likumu, starptautisko konvenciju un citu normatīvo aktu, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu, ietvaros.

3.2. Savā reliģiskajā darbībā draudze darbojas kā Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. daļa un ir pakļauta tas lēmumiem.

4. Draudzes mērķi, uzdevumi un mācība.

4.1. Draudze savā darbībā pieturas pie tradicionālajām hinduisma darbības formām: Svēto vārdu kopīgā slavināšana, mantru kopējā dziedāšana templī, individuāla Dieva svēto vārdu daudzināšana uz lūgšanu krellēm, kopēja Svēto rakstu lasīšanā un klausīšanās, Tempļa dievību godināšana, tradicionālo vēdisko vērtību un priekšstatu izplatīšana un popularizēšana.

4.2. Draudzes mērķi un uzdevumi ir:

4.2.1. Palīdzēt savienoties ar dzīves avotu cilvēkā pašā. Dzīvojot vairāk ar sirdi, cilvēks vairāk pieredz mīlestību, prieku un savienojas ar dievišķo.

4.2.2. Veikt veselīga dzīves veida popularizēšanu un palīdzēt cilvēkiem gūst labus ieradumus un atpūsties bez apreibinošo vielu lietošanas un tabaku izstrādājumiem.

4.2.3. Savstarpēji tuvināt draudzes locekļus un visā sabiedrībā vairot izpratni, ka ikviena dvēsele ir Dieva neatņemamā daļa.

4.2.4. Izveidot draudzes locekļiem un visai sabiedrībai domātu svētu vietu, kas veltīta draudzes mērķu sasniegšanai

4.2.5. Lai sasniegtu iepriekšminētos mērķus, vākt ziedojumus, izdot un izplatīt laikrakstus, žurnālus, grāmatas u.tml.

4. Draudzes vadība.

5.1. Draudzes Valdi ievel pilnsapulce. Draudzes pilnsapulci var sasaukt draudzes priekšsēdētājs un draudzes priekšsēdētāja vietnieks pēc savas vai draudzes locekļu iniciatīvas. Pilnsapulce ir lēmjspējīga, ja tajā piedalās vairāk par pusi draudzes locekļu. Pilnsapulce pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu.

5.2. Draudzes augstākais lēmējorgāns ir valde, kas sastāv no viena līdz pieciem locekļiem, kuri no savas vides ievel priekšsēdētāju un priekšsēdētāja vietnieku. Gadījumā, ja valdes sastāvā ir trīs vai vairāk valdes locekļu, priekšsēdētājam un priekšsēdētāja vietniekam ir tiesības pārstāvēt Draudzi atsevišķi, savukārt pārējiem valdes locekļiem ir tiesības pārstāvēt draudzi kopā ar priekšsēdētāju. Draudzes priekšsēdētājs var mainīt draudzes statūtus, iecelt un atcelt revīzijas komisiju, nosakot revīzijas komisijas locekļu skaitu un tās kompetences apmērus — pārbaudīt draudzes līdzekļu saņemšanu un izlietojumu, pārbaudīt draudzes dokumentus, pieņemot par to atsevišķi lēmumu.

5.3. Draudzes priekšsēdētājs ir draudzes kā juridiskas personas vadītājs. Draudzes priekšsēdētājs uztur pienācīgu reliģisko praksi un pārrauga visu draudzes locekļu darbību. Draudzes priekšsēdētājs un viņa pilnvarotie pārstāvji uztur regulārus sakarus ar valsts, juridiskajām un fiziskajām personām. Draudzes priekšsēdētājs bez īpašas pilnvaras var pārstāvēt draudzi tiesā. Draudzes priekšsēdētājs un viņa pilnvarotie pārstāvji izdod pilnvaras, paraksta līgumus un citus juridiskos dokumentus.

6. Darbības teritorija un vadības atrašanās vieta.

6.1. Draudze darbojas Latvijas Republikas teritorijā. Tās juridiskā adrese: “Reinmuižas”, Katlakalns, Ķekavas pag., Ķekavas nov., LV-2111.

7. Draudzes locekļi, to tiesības un pienākumi.

 • Par draudzes locekli var kļūt ikviens Latvijas Republikas iedzīvotājs neatkarīgi no dzimuma, vecuma (līdz 18 gadiem tikai ar vecāku vat aizbildņu atļauju), tautības vai politiskas pārliecības. Lai kļūtu par draudzes locekli vai izstātos no draudzes, kandidāts iesniedz rakstisku iesniegumu un Draudzes priekšsēdētājs pieņem atbilstošu lēmumu par personas uzņemšanu/ neuzņemšanu vai izslēgšanu no draudzes. Draudzes loceklim jābūt gatavam rīkoties saskaņā ar šiem statūtiem, ka arī ar draudzes vadības norādījumiem. Piederība draudzei neierobežo tiesības, ko tā garantē locekļiem Latvijas Republikas Satversme.

7.2. Katram draudzes loceklim ir tiesības:

(1)    tikt ievēlētam draudzes vadošajos amatos;

 • iesniegt savus ierosinājumus un iebildumus draudzes priekšsēdētājam;
 • atbilstoši savam spējam un vēlmēm izvēlēties savu nodarbošanās veidu draudzē;
 • piedalīties visos draudzes rīkotajos reliģiskajos pasākumos;
 • brīvi izstāties no draudzes.

7.3. Draudzes locekļu pienākumi:

(1) Ievērot draudzes priekšsēdētāja norādījumus.

(2) ikdienas dzīvē jāatturas no izlaidīga dzīvesveida.

(3) sekmēt draudzes mērķu sasniegšanu.

8. Ekonomiskais pamats un finansiālā darbība.

8.1. Draudzes ekonomiskais pamats ir īpašums un manta, kas atrodas draudzes pārvaldījuma; finanšu resursi, kas veidojas no privātajiem un sabiedriskajiem ziedojumiem un ziedojumiem, kas iegūti, izplatot garīgo literatūru un reliğiskus priekšmetus; no draudzes veiktas saimnieciskas darbības (restorāniem, veikaliem utt.); un citi līdzekli, kas iegūti atbilstoši valsts likumiem. Naudas līdzekļi tiek izmantoti draudzes mērķu sasniegšanai, kā arī dažādiem labdarības pasākumiem. Draudzei ir savi bankas konti. Ar draudzes finansēm rīkojas draudzes priekšsēdētājs un tā pilnvarotas personas. Uzņēmējdarbību draudze veic atbilstoši pastāvošajiem likumiem, tajā skaita, 1995. gada 7. septembra Reliģisko organizāciju likuma 15. panta 1. punktam.

9. Draudzes darbība.

9.1. Lai izglītotu sabiedrību un draudzes locekļus hinduisma filozofijā, draudze rīko mērķa sasniegšanai atbilstošus pasākumus.

9.2. Draudze uztur pastāvīgus sakarus un koordinē darbību ar Bhakti Marga Orden Deutshland e.V.

10. Draudzes pašlikvidēšanas un darbības izbeigšanas kārtība.

10.1. Draudzes darbība var tikt izbeigta saskaņā ar Reliģisko organizāciju likuma 18.pantu, ar Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. lēmumu, kā arī ar draudzes Pilnsapulces lēmumu, kurš pieņemts ar divu trešdaļu balsu vairākumu, izveidojot īpašu likvidācijas komisiju. Draudzes pašlikvidēšanās gadījumā, tai piederošais īpašums un manta, kā arī naudas līdzekļi tiek nodoti Bhakti Marga Orden Deutshland e.V. rīcībā, atbilstoši īpaši izveidotas likvidācijas komisijas lēmumiem.

 

Valdes loceklis Bhakti Marga Latvijas Draudzes priekšsēdētājs​: Vladimir Svalov.

Valdes locekle Bhakti Marga Latvijas Draudzes priekšsēdētāja vietniece: Natālija Aņiščenko.